Some more tiny pictures
Oglethorpe Row, Savannah
The Landings, Savannah
DeSoto Hilton, Savannah
Ardsley Park, Savannah